Ra?unovodstvo i knjigovodstvo

Temeljem Zakona o ra?unovodstvu, svaki je poduzetnik, ?ije je sjedi?te u Republici Hrvatskoj, obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvje??a prema temeljnim na?elima urednog knjigovodstva, na na?in da u njima budu vidljive sve poslovne promjene. Knjigovodstvo mora biti vo?eno tako da se tre?oj stru?noj osobi u okviru primjerenog roka omogu?i uvid u poslovne doga?aje i pru?e informacije kroz izvje?taje.

U teoriji prevladava mi?ljenje da je knjigovodstvo samo dio ra?unovodstva pa se knjigovodstvo vezuje uz vo?enje knjiga, dok je ra?unovodstvo djelatnost ra?unovodstvenog pra?enja i prou?avanja poslovnih procesa.

Bradara d.o.o. vodi brigu o knji?enju, evidenciji imovine, izlaznim ra?unima, blagajni, zaposlenicima, putnim nalozima, financijskim izvje?tajima i ostalim uslugama.

KNJI?ENJA

 • Knji?enje ulaznih ra?una
 • Knji?enje izlaznih ra?una
 • Knji?enje bankovnih izvoda
 • Ostala knji?enja putem temeljnice

IZLAZNI RA?UNI

 • Izrada predlo?ka izlaznog ra?una
 • Kreiranje izlaznih ra?una

EVIDENCIJA IMOVINE

 • Evidentiranje osnovnih sredstava
 • Evidentiranje sitnog inventara
 • Izvje??e s popisom imovine
 • Obra?un amortizacije

BLAGAJNA

 • Knji?enje uplatnica i isplatnica
 • Vo?enje blagajni?kog izvje??a
 •  
 •  
 •  

ZAPOSLENICI

 • Mjese?ni obra?un pla?e
 • Ispis virmana za isplatu pla?e
 • Prijava, odjava i promjena statusa zaposlenika
 • Mjese?ni izvje?taj o isplati pla?a i neoporezivih primitaka (JOPPD)

PUTNI NALOZI

 • Kontrola i knji?enje putnih naloga
 • Mjese?ni obra?un loko vo?nje
 • Mjese?ni izvje?taj o isplati neoporezivih primitaka (JOPPD)
 •  

OSTALE USLUGE

 • Usklada salda konti
 • Izra?un kamata
 • Izvje?tavanje po nalogu klijenta
 • Vo?enje platnog prometa

FINANCIJSKA IZVJE??A

 • Tromjese?ni statisti?ki izvje?taj (TSI-POD)
 • Mjese?ni/ tromjese?ni obra?un PDV-a
 • Godi?nje financijsko izvje??e za statistiku
 • Godi?nje financijsko izvje??e za javnu objavu
 • Godi?nje izvje??e o porezu na dobit
 • Godi?nji obra?un spomeni?ke rente
 • Godi?nji obra?un ?lanarine turisti?koj zajednici
 • Godi?nji obra?un op?ekorisne funkcije ?uma
 • Financijska izvje??a (Bilanca, Ra?un dobiti i gubitka, Nov?ani tok)
 • Bilje?ke uz financijske izvje?taje
 • Odluka o prihva?anju financijskog izvje??a
 • Odluka o raspodjeli dobitka
Like all Rolex replica watches uk, the new Rolex Deepsea watch is certified by the top observatory's precision timepieces to ensure top performance when worn.A replica watches designed for deep sea diving, the Rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters. The watch's enamel case has been redesigned to ensure that the size and thickness of the replica watches online are not affected by the extraordinary resistance to stress. To this end, brand innovation invented the Ringlock system. Rolex replica watches sale patented Ringlock system case structure, the Rolex Deepsea watch can withstand huge deep water pressure.

Kontaktirajte nas

Bradara d.o.o. za reviziju
Pravni oblik dru?tvo s ograni?enom odgovorno??u

Zeleni trg 4,
10000 Zagreb,
Hrvatska

E-po?ta:
bradara@bradara.hr

Telefon:
01 61 83 524
01 61 83 525
Fax:
01 61 83 523