Ra?unovodstvo i knjigovodstvo

pravne osobe
predstavni?tva stranih poduze?a
neprofitne organizacije
obrtnici

Saznaj vi?e

Revizija

revizija financijskih izvje?taja
statutarna revizija
revizija poslovanja
uvid u financijske izvje?taje
revizija EU projekata

Saznaj vi?e

Porezno savjetovanje

porez na dobit
porez na dohodak
porez na dodanu vrijednost

Saznaj vi?e

Financijske analize

izrada investicijskih studija
poslovni planovi
due diligence

Saznaj vi?e

Bradara d.o.o. za reviziju osnovano je u prosincu 1992. godine. Na temelju dugogodi?njeg radnog iskustva pru?amo profesionalnu uslugu poduzetnicima te ih pratimo i podr?avamo u njihovom radu i napretku. Poslovanje obavljamo savjesno i objektivno uz obveznu tajnost svih prikupljenih podataka.

Poslovanje

Kapital i poduzetni?ka inicijativa su u sredi?tu gospodarskih odnosa. Poduzetnici moraju prona?i najbolji na?in za spajanje kapitala i poduzetni?ke inicijative. Istodobno s tim problemom, pojavljuje se i potreba za efikasnom potporom koju kao stru?an tim pru?amo.
Poduzetnici, poslovni partneri i organi dru?tva zainteresirani su da se poslovanje vr?i na ispravan na?in.

The new Rolex Deepsea replica watches is equipped with a 3235 calibre. This new generation of self-winding calibre is replica watches uk developed and manufactured by Rolex. It fully reflects Rolex uk replica watches innovative technology and state-of-the-art watchmaking technology. It is accurate, reliable, power reserve, anti-vibration and easy to use. It is replica watches online fundamentally improved.

Postoji mogu?nost da u poslovanju do?e do gre?aka i kr?enja propisa. To su razlozi zbog kojih je potrebno provoditi kontrolu poslovanja te promptno analizirati nastalu situaciju.
Mi smo idealan savjetnik i ?vrst oslonac u takvim situacijama.

Kontaktirajte nas

Bradara d.o.o. za reviziju
Pravni oblik dru?tvo s ograni?enom odgovorno??u

Zeleni trg 4,
10000 Zagreb,
Hrvatska

E-po?ta:
bradara@bradara.hr

Telefon:
01 61 83 524
01 61 83 525
Fax:
01 61 83 523